Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rijschool Nistelrode

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie A & B en de
daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Rijschool Nistelrode
de rijopleiding verzorgen.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.
1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven
van rijinstructie.
4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als
waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of
gelijkwaardige type geregeld.
5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
6. Bij afname van pakket is een proefles verplicht.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.
1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
2. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden
gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van
het rijexamen te worden nageleefd.

Artikel 4. Betalingsregeling.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan
maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder
dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 5. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor
het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 6. Praktijkexamen.
1.Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool
de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan
afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring
binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan de op dat moment geldende
annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen4 dagen voor het
praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten
een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de Rijschool €50,-
administratiekosten in rekening. 4. Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Her-pakket.
Indien de cursist een Her-pakket koopt , is hij/ zij verplicht om tussen de examens door het aantal lessen volgens het contract te volgen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 10. Beëindiging rijopleiding.
1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en admininstratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

Artikel 11. Klachtenregeling.
1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op de bemiddeling door de Rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan. 3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.